هوشمندسازی همه چیز✔همه جا ✔

حتی وسایل برقی غیر هوشمند شما

نور و روشنایی هوشمند
کاور-لوازم-خانگی-هوشمند
قفل های هوشمند خانه های هوشمند

اینترنت اشیا قلمرو ماست

خانه های هوشمند وابسته به اینتلیا مجرب ترین کادر را در حوزه اینترنت اشیا در اختیار دارد