نمونه کارها

پروژه های هوشمند سازی شده توسط مجموعه خانه های هوشمند، برگی از افتخارات اینتلیا

خانه و ساختمان هوشمند

دفاتر هوشمند

پروژه های آبیاری هوشمند

ویلاهای هوشمند

مدارس هوشمند