هوشمند شدن خانه ها در سیستم اتوماسیون ساختمان مبتنی بر اینترنت اشیا به معنی کنترل تمامی اجزای واحد ساختمانی از روش های مختلف است. این روش ها شامل کنترل مستقیم اجزا به وسیله نرم افزار  تلفن همراه، دستیار صوتی، ریموت کنترل های تابعی، پنل مدیریتی ساختمان و روش غیر مستقیم یعنی اتوماسیون نویسی است. اتوماسیون در سیستم هوشمند ساختمانی به معنی عملکرد خودکار وسایل و قوانین طراحی شده در ساختمان بدون نیاز به دخالت می باشد. برای مثال عملکرد خودکار سیستم تهویه متصل به سنسورهای دمایی و رطوبتی و در صورت حضور افراد در ساختمان می باشد. به طور کلی میتوانید با دو روش سیستم های بی سبم و با سیم خانه را هوشمند کنید.