ما در خانه های هوشمند توانایی تغییر زبان دستیار صوتی به فارسی را نیز دارا هستیم ولی به علت تحریم ها و عدم ارائه خدمات مناسب به زبان فارسی توسط دستیارهای صوتی معروف جهان و همچنین عدم عملکرد مناسب دستیارهای صوتی فارسی زبان، پیشنهاد ما استفاده از زبان انگلیسی است. البته تیم خانه های هوشمند تمامی دستورات مورد نظر برای انجام عملکردهای مختلف ساختمان را در قالب یک دفترچه راهنما ساختمان به کاربران اهدا می نماید.