توضیحات پروژه

پروژه  شرکت هوشمند ایمن الکترونیک

مکان: تهران، خیابان جردن

کارفرما: مهندس سینایی

سال اجرای پروژه: 1398

پروژه هوشمند سازی شرکت ایمن الکترونیک یکی از پروژه های هوشمند سازی ادارات و شرکت های پردازش هوشمند پرگار سپهر است. در این پروژه که در پاییز سال 1398 توسط تیم خانه های هوشمند طراحی و اجرا شد، دفتر مرکزی شرکت ایمن الکترونیک که در زمینه ساخت قطعات الکترونیکی مورد نیاز در دستگاه های صنعتی چاپ کاغذ فعال می باشد به صورت کامل هوشمند شد.

پروژه هوشمند سازی شرکت ایمن الکترونیک در سخ بخش عمده انجام گرفت. این بخش ها هوشمند سازی نور، هوشمند سازی سیستم تهویه و هوشمند سازی سیستم حضور و غیاب کارمندان می باشد.

نورپردازی هوشمند

در سیستم هوشمند سازی نور این شرکت، 32 کانال نوری هوشمند شده و کنترل آن به وسیله اپلیکیشن، دستیار صوتی و اتوماسیون میسر گردید. همچنین یک سیستم نظارت بر میزان روشنایی به کارمندان این امکان را می دهد تا بتوانند نور مورد نیاز برای انجام فرآیندهای کاری خود را تامین نمایند.