توضیحات پروژه

پروژه ساختمان هوشمند موج

کارفرما: مهندس کرمی

بهار 1400

پروژه هوشمندسازی ساختمان هوشمند موج با استفاده از نسل دوم سیستم های هوشمند ساختمانی (SHS) انجام پذیرفت. این ساختمان در سال 1396 به اتمام رسیده بوده ولی به علت افزایش ارتفاع ساختمان از حد مجاز تا زمستان سال 1399 پایان کار نگرفته بود. پس از تاییدیه پایان کار ساختمان، کارفرما با هوشمند نمودن این ساختمان سعی نمود تا ارزش ملک خود را افزایش دهد.

هوشمند سازی این ساختمان با تجهیزات ویژه شرکت خانه های هوشمند انجام گرفت. تجهیزات مورد استفاده در این پروژه عبارت بودند از: