نورپردازی هوشمند

سیستم های نورپردازی هوشمند از مهمترین عواملی است که مشخص کننده میزان هوشمندی یک ساختمان است. آیا نورپردازی هوشمند تنها کنترل کانال های مختلف نوری با تلفن های همراه است یا فاکتورهای دیگری برای تشخیص میزان هوشمندی نورپردازی یک ساختمان باید بررسی گردد؟ فرآیند هوشمند سازی ساختمان ها تا چه میزانی مرتبط با یک نور هوشمند است؟در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم. نورپردازی از دیرینه برای انسان ها از مهمترین فاکتورهای کیفیت زندگی بوده است. در ابتدا به تاریخ نور و روشنایی و وسایل مختلف برای ایجاد آن را بررسی می نمائیم و سپس روش های هوشمند نورپردازی را بررسی خواهیم کرد.