یکی از پرسش های مهم در حین سفارش سیستم های هوشمند ساختمانی این است که کدامیک از اجزای موجود در ساختمان ها قابلیت هوشمند شدن را دارا هستند. اجزای خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا چه چیزهایی هستند و چه کارهایی را اجام میدهند؟